بیل مکانیکی هیوندا

1.بیل مکانیکی R210-7 هیوندا

مشخصات فنی بیل به شرح جدول زیر می باشد:

2. بیل مکانیکی R 220 LC-9S  هیوندا

مشخصات فنی بیل به شرح جدول زیر می باشد:

3. بیل مکانیکی R320-7 هیوندا

4. بیل مکانیکی R500-7 هیوندا

این بیل مکانیکی دارای وزن 50 تن و موتور 6 سیلندر و چهار زمانه دیزلی است و جزو بیل های پر قدرت هیوندا به حساب می آید. مشخصات فنی این بیل در جدول زیر بیان شده است.